Nachádzate sa tu

Rozhrania

Pedagóg

Rozhranie zahŕňa dva veľké celky: agendu pedagóga s menu pre evidenciu hodnotenia predmetov, termíny na skúšky a záverečné práce a prípravu podkladov, v ktorej správcovia fakúlt alebo katedier, resp. poverené osoby pripravujú a spravujú predmety, predzápisy a zápisy na predmety, študijné programy a odporúčané študijné plány, evidujú rozvrh a spravujú agendu okolo štátnych skúšok. Na tento základ naväzujú ostatné funkcionality - správa študentských ankiet, možnosť zverejňovať oznamy v rozhraniach, tvorba tlačových zostáv, štatistické prehľady pre vedenie fakulty, prehľad rozvrhu a výpožičiek pedagóga.

 

Referent

Študijné referentky riadia celú administratívu akademického života študenta. Ten začína spracovaním podanej prihlášky a riadením celého prijímacieho konania – od vytvorenia termínov pre prijímacie skúšky cez zápis výsledkov na nich a vystavenie poradia prijatých až po odvolania a spracovanie prijatých návratiek od budúcich študentov. Po hromadnom preklopení do nového akademického roka a zápise do ročníka nasleduje zápis predmetov do študijných plánov, generovanie štipendií, evidenia prestupu, prerušenia, zmeny študijného programu, mobility a iných udalostí štúdia, kontrola splnenia podmienok na postup do ďalšieho semestra a ďalšie. Okrem systémom ponúkaných tlačových zostáv si vie referent vytvoriť tlačovú zostavu podľa požiadaviek prakticky zo všetkých údajov, ktoré o sú v MAIS o študentovi a jeho štúdiu vedené. Pomerne veľkou časťou agendy je aj financovanie štúdia, importy výpisov, ich párovanie, prehľady platieb a neplatičov a správa štipendií vrátane reportov pre štátnu pokladnicu. Pri končiacich ročníkoch sa spracováva agenda okolo absolventských dokladov – diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške.

MAIS generuje štatistiky vyžadované rezortým Ministerstvom, resp. jeho organizáciami (CRŠ, ÚIPŠ).

Univerzity s vlastnými ubytovacími kapacitami využívajú aj časť Ubytovanie. Umožňuje podávanie žiadostí o ubytovanie cez internet študentom alebo priamo referentom, stanovenie kritérií na ubytovanie, riadenie financovania – platieb za ubytovanie, spracovanie rebríčka, evidenciu pokút, pochvál, pokarhaní a to aj medziročne tak, aby referent aj študent mali prehľad o ubytovaní za celé štúdium.

 

Študent

Študent si cez internet podá žiadosť o zápis predmetov do študijného plánu, môže kontrolovať svoje študijné výsledky aj v už ukončených štúdiách. Tiež vidí svoj rozvrh a odporúčaný študijný plán.  Cez rozhranie sa prihlasuje na termíny skúšok a vyberá si tému záverečnej práce. Môže si podať žiadosť o ubytovanie, vyplniť anketu, má prehľad o financiách – štipendiách, poplatkoch, variabilných a špecifických symboloch. Nosné funkcionality ponúkajú aj tlačové zostavy (napr. tlač rozvrhu, tlač absolvovaných predmetov, zápisného listu) alebo možnosť exportu do iCal. Verzia pre mobilné zariadenia ponúka pohodlné ovládanie aj na malom priestore so zachovaním všetkých funkcionalít.

 

Administrátor

MAIS administrátor nemusí byť nutne technikom. Rozhranie mu umožňuje v rámci správy osôb spravovať údaje o zamestancoch, účty používateľov a ich prístupové práva. Riadi tiež číselníky - zoznamy používané vo všetkých rozhraniach. Otvára, nastavuje, kontroluje a uzatvára prijímacie konanie, otvára a uzatvára akademické roky, obdobia (semestre) a kolá zápisu na predmety a do rozvrhu. Riadi harmonogram ubytovania a správu inventáru. Administrátor má tiež k dispozícií paletu nástrojov na riadenie systému - konfiguračné nastavenia, správu rozhraní a tlačových schém a novinky pre všetky rozhrania .

 

E-prihláška

Po úvodnej jednoduchej registrácií si budúci študent môže podať prihlášku na štúdium cez internet. Systém ponúkne na vyplnenie len tie údaje, ktoré vybraný študijný program vyžaduje. Vyplnenú prihlášku je možné si vytlačiť, podpísať, priložiť ostatné požadované dokumenty a poslať na univerzitu. Registrovaní uchádzači majú možnosť pozrieť si v rozhraní svoje výsledky na prijímacích skúškach.

 

Debata

Špeciálne rozhranie prístupné z rozhraní pedagóga a študenta, v ktorom sa otvára diskusia na témy spojené s predmetom, študijným programom alebo témou záverečnej práce. Na jednom mieste tak sústreďuje pripomienky, návrhy a komentáre k vybranej téme a umožňuje virtuálne sa stretnúť a podebatovať bez nutnosti organizovania osobného stretnutia.

 

Verejný portál

Verejný portál je prístupný bez prihlásenia komukoľvek. Sústreďujú sa na ňom verejne prístupné informácie - informačné listy predmetov, študijné plány, kontakty na katedry a vyučujúcich a rozvrh. Informácie sú aktuálne podľa stavu v aplikácií MAIS, nie je nutné ich osobitne na portál doposielať. Slúžia ako významný informačný a komunikačný nástroj univerzity voči študentom - aktuálnym, ale predovšetkým budúcim - pedagógom a ich kolegom z iných vzdelávacích inštitúcií, vedcom, inštitúciám vzdelávacej sústavy na čele s rezortným ministerstvom a voči širokej verejnosti.

Kontakt

ITernal s.r.o.
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovakia
Tel: +421 (0) 915 724 757
mais(zavináč)mais.sk
iternal(zavináč)iternal.sk
www.mais.sk / www.iternal.sk
KONTAKT PRE POUŽÍVATEĽOV MAIS
MAIS Linka podpory
pracovné dni 9:00 - 15:00
0915 724 757
podpora(zavináč)mais.sk