Nachádzate sa tu

Technológie

Cieľová architektúra

Hlavným rysom pre celý systém MAIS je komplexné využitie Open Source technológií, čím sa pre zákazníka výrazne redukujú prevádzkové náklady na inštaláciu a chod systému. Samozrejme aj pri výbere Open Source technológií sme sa zamerali na zakomponovanie technológií, ktoré sú dostatočne stabilné a všeobecne používané v komunite Open Source, s dostatočným fundamentom odborných publikácií, čím je zaručená, podobne ako u komerčných produktov, aj dostatočná technologická podpora a bezproblémová prevádzkyschopnosť všetkých zvolených komponentov. So zreteľom na to, že systém bude obsahovať značné množstvo dôverných osobných údajov, bol zvolený architektonický model, ktorý zodpovedá multi-tier modelu, ktorým je možné dosiahnuť vysoký štandard zabezpečenia údajov a zároveň potrebná škálovateľnosť a modularita celého systému. Používateľské rozhranie bude absolútne platformovo nezávislé, čo poskytuje pre budúcnosť veľmi jednoduché rozšírenie tohoto rozhrania.

Vrstva klient

Táto vrstva slúži ako jediná komunikačná brána do celého systému. Keďže z hľadiska prevádzkovateľa a ani z hľadiska zabezpečenia ochrany údajov nie je prípustné, aby mal ktokoľvek priamy prístup k uloženým údajom, ktoré okrem iného musia byť pri manipulácii vždy konzistentné a komplexne ošetrené z pohľadu na formálnu správnosť a jednoznačnosť. Keďže funkcionalita systému z hľadiska používateľa sa dá jednoznačne definovať pre rôzne hierarchické typy používateľov, je po nutnej autentifikácii a identifikácii používateľa tomuto poskytnutá kompletná paleta príslušných systémových služieb a to prostredníctvom web rozhrania, ktoré je prístupné cez bežný www prehliadač alebo prostredníctvom SOAP protokolu pre klientov, ktorí môžu používať služby poskytnuté prostredníctvom tzv. WEB-SERVICES rozhrania. Toto umožňuje bezproblémovú interoperabilitu s inými systémami alebo je využiteľné na jednoduchú implementáciu iného typu používateľského rozhrania.

Klientská časť aplikácie vyžaduje existenciu ľubovoľného internetového prehliadača na strane používateľa bez dodatočných inštalácií. Aktuálne je plne podporovaným www prehliadačom Mozilla Firefox. Softvérové vybavenie klienta nie je pre používanie systému MAIS ničím obmedzené, pretože internetový prehliadač je súčasťou každého operačného systému, ktoré sa v súčasnosti prevádzkujú na osobných počítačoch.

Vrstva webserver

Táto vrstva slúži ako medzivrstva na komunikáciu klienta s aplikačnou logikou a taktiež je na báze tejto vrstvy zapúzdrená kompletná prezentačná logika, pre prezentáciu dát, ktoré sú spracované pomocou aplikačnej logiky. Výmena údajov prebieha prostredníctvom objektového protokolu RMI (Remote Method Invokation) pre Java-to-Java komunikáciu, ktorá umožňuje bezpečne oddeliť server prezentačnej vrstvy od servra s aplikačnou logikou.

Prezentačná vrstva nekomunikuje priamo s databázou, ale využíva na komunikáciu s databázou funkcionalitu, ktorá je implementovaná v tretej vrstve aplikačného servra. Toto zvyšuje bezpečnosť systému, nakoľko aj pri neoprávnene získanej kontrole nad touto vrstvou sú fyzicky dáta mimo dosahu tejto vrstvy a monitorovací systém prípadné pokusy o nadviazanie priamej komunikácie s databázou mimo povolenej logiky signalizuje správcovi systému.

Na prezentáciu údajov sa využíva technológia JSP a JSF s podporou JSTL knižnice a Spring. JSP dáta neobsahujú v žiadnom prípade aplikačnú logiku, s výnimkou logiky potrebnej na samotné prezentovanie dokumentov. Ako kontainer pre túto vrstvu je použitý všeobecne rozšírený a pre produkčné systémy dostatočne stabilný JSP a servlet kontainer TOMCAT. Tento v plnej miere implementuje všetky štandardy definované v Servlet a JSP špecifikácii firmy Oracle.

Vrstva aplikačný server

Na postavenie tretej vrstvy je použitý aplikačný server riešenie spoločnosti JBoss Inc. Jboss využíva architektúru na báze tzv. Microkernel komponetov postavených na báze Java Management Extensions – JMX. JBoss aplikačný server poskytuje úplnú a certifikovanú podporu J2EE 1.5, čím poskytuje komplexné a profesionálne riešenie pre postavenie takzvanej Enterprise Java aplikácie. Jboss má modulárne postavenú, servisovo orientovanú architektúru, takže jednotlivé služby môžu byť podľa potreby do systému pridané alebo odobrané.

Vrstva databáza

Základnou vlastnosťou systému MAIS je nezávislosť na databáze to znamená, že systém MAIS funguje s ľubovoľnou podporovanou SQL databázou.

V rámci aplikačného servra sú na prácu s databázou použité technológie Hibernate a JTA (Java Transaction API), JDBC. Použitím tejto technológie je zaručené, že systém MAIS je funkčný na každej databáze zodpovedajúcej štandardom SQL. (Ako Oracle, MS SQL, MySQL a podobne.)

Kontakt

ITernal s.r.o.
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovakia
Tel: +421 (0) 915 724 757
mais(zavináč)mais.sk
iternal(zavináč)iternal.sk
www.mais.sk / www.iternal.sk
KONTAKT PRE POUŽÍVATEĽOV MAIS
MAIS Linka podpory
pracovné dni 9:00 - 15:00
0915 724 757
podpora(zavináč)mais.sk